Leerlingenraad

Op De Vaart vinden wij het belangrijk dat kinderen zich al zo vroeg mogelijk medeverantwoordelijk voelen voor allerlei zaken in en om de school. Daarnaast willen we kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot kritische en zelfsturende individuen die ervaren dat je door samen te werken prachtige plannen kunt realiseren. Daarom is er sinds enkele jaren een leerlingenraad in het leven geroepen.  

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. De leerlingenraad fungeert als een vertegenwoordiging van alle leerlingen van de school; zij behartigt de belangen van alle leerlingen en leden worden derhalve ook gekozen door de leerlingen.

De leerlingenraad vergadert minimaal vijf keer per schooljaar op het einde van de ochtend. In principe vergaderen we op de derde donderdag van de maand.  

De voorzitter van de leerlingenraad maakt de agenda, en krijgt daarbij ondersteuning van de directeur. De inbreng van de leerlingen ontstaat vanuit een muurkrant in iedere groep waarop 4 items (A. vragen, B. opmerkingen, C. wensen, D. complimenten) staan. Kinderen kunnen door middel van een post-it hun ideeën op de muurkrant plakken.  De punten  worden voorbesproken in een kringgesprek of groepsvergadering.

Zaken die onder andere besproken zijn:

- Brief naar de gemeente vanwege de kuilen in het grasveld/voetbalweld. (gemeente heeft de gaten gevuld)

- Tegels bij de pannakooi rechtleggen (plasvorming)

- Aanpak WC gedrag ( is besproken door de leerlingenraad en er is een WC-badeendje in gezet)

- Afspraken rondom de aanpak van het schoolplein en aanschaf buitenspeelmateriaal

- Er zijn afspraken gemaakt over toezicht op het plein.

- Bespreken waar kinderen erg enthosiast van werden: workshopsmiddagen, techniekmiddagen, buitenlesdag, bewegend leren etc.