Ons team

 Het team

Juf Hanneke en Juf Dineke / Meester Jelle groep 1-2
Juf Jedidja en Juf Mirjam groep 3-4
Juf Marincke en Juf Mirjam groep 5-6
Juf Marincke en Juf Angela groep 7-8
Juf Elise  directeur
Juf Jolanda  onderwijsassistent
Juf Sita kwaliteitscoördinator
Hennie Heuker    administratieve kracht
Verder zijn er nog stagiaires op verschillende dagen in de school.  

 

Het team van de opvang

Juf Anneloes pedagogisch medewerker
Juf Jolanda

pedagogisch medewerker

Juf Annemieke

pedagogisch medewerker

Juf Laura          pedagogisch medewerker

Juf Marissa      pedagogisch medewerker

Ingrid               kinderopvang coördinator

 

 

 

DE DIRECTIE VAN HET KINDCENTRUM

De directeur is Elise van Weringh. Zij is drie dagen per week aanwezig. Zij is verantwoordelijk voor het brede aanbod en de kwaliteit op ons kindcentrum. Met vragen of problemen kunt u zich altijd wenden tot de directie. De directeur heeft geen vast spreekuur.  

DE LEERKRACHT

De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis zijn zij degenen die ervoor zorgen dat kinderen zich ontwikkelen de basisvaardigheden beheersen om straks in het voortgezet onderwijs verder te leren.

Daarnaast hebben leerkrachten ook taken buiten de lesuren. Denk hierbij aan deelname aan de medezeggenschapsraad, overleg met de IB-er, contacten met ouders, contacten met andere kindcentra, begeleiden bij sportdagen, het volgen van scholing etc.

VERVANGING BIJ ZIEKTE VAN LEERKRACHT

Bij ziekte van een leerkracht wordt een invalkracht gevraagd. Als er geen invalkracht beschikbaar is, probeert de directie om een andere oplossing te vinden. Lukt dit niet dan zullen de kinderen in het uiterste geval naar huis worden gestuurd. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

DE PEDAGOGISCHE MEDEWERKER (KINDEROPVANG)

Op ons kindcentrum zijn de pedagogische medewerkers de spil in de opvang. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen. Zij begeleiden kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht in het kinderdagverblijf, peutergroep of naschoolse opvang in de leeftijd van 0- 13 jaar. De pedagogisch medewerkers worden in hun vak en het pedagogisch handelen ondersteunt door de pedagogisch coach en de locatie ondersteuner.

Een aantal momenten in het jaar werken school en opvang samen, bijvoorbeeld bij het sinterklaasfeest, voorleesontbijt en Palmpasen. Ook worden ontwikkelingsmaterialen over en weer gedeeld.

DE Kwaliteitscoördinator

De kwaliteitscoördinator is een leerkracht met een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, het coördineren van de ondersteuning en het mede initiëren van innovatie/ontwikkeling op schoolniveau. De eigen leerkracht en de kwaliteitscoördinator bespreken regelmatig de vorderingen van alle kinderen. De leerkracht is verantwoordelijk voor het aanbieden van de aangepaste leerstof en noteert dit in ons leerlingvolgsysteem. De kwaliteitscoördinator werkt op meerdere kindcentra van CKC Drenthe.

ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Op onze school werkt twee ochtenden per week een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de leerkrachten en werkt voornamelijk met groepjes leerlingen, vaak buiten de klas.

Ook heeft de school voor een ochtend per week een administratieve kracht in dienst. Zij ondersteunt de directeur bij alle administratieve handelingen. Op onze school is Hennie Heuker de administratieve kracht.

STAGEPLAATSEN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Alle kindcentra van CKC Drenthe bieden stageplaatsen aan studenten van Pabo Stenden. De Pabo is een opleiding tot leerkracht basisonderwijs, waarvan stage een belangrijk onderdeel is. Doordat studenten meedraaien in het hele onderwijsgebeuren krijgen ze een goed beeld van het huidige onderwijs, ze maken zowel mooie als lastige situaties mee en leren hoe ze daarin kunnen handelenen. 

Binnen de kinderopvang bieden wij stageplaatsen aan studenten van de SPW, GPM4 en de nieuwe opleiding KOB (Kinderopvang Onderwijs en Bewegen). Dit zijn opleidingen gericht op het werken binnen de kinderopvang.  

Wij bieden graag een stageplek aan onze toekomstige collega’s.